Poistné produkty

V súčasnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sprostredkúvame positenie v nasledovných oblastiach.

 • Automobily

  • Poistné produkty týkajúce sa prevádzky motorového vozidla.

   Čítať ďalej
 • Podnikatelia

 • Cestovanie

 • Zdravie


O nás


Naša spoločnosť vznikla v roku 2007 a vykonáva komplexné služby v poisťovníctve pre široké spektrum klientov. Nakoľko našim klientom chceme ponúkať služby a produkty v oblasti poisťovníctva na najvyššej možnej úrovni, od roku 2018 sme sa stali súčasťou medzinárodnej skupiny RENOMIA NETWORK.

Toto partnerstvo pre nás a pre našich klientov prinieslo ďalšie možnosti nie len v oblasti poisťovníctva ale i v oblasti finančných služieb, konkrétne sprostredkovania úverov a leasingov .Ďalšou službou pre našich klientov je i poistná kalkulačka. Tento nastroj našim klientom umožni uzatvoriť základné druhy poistenia priamo z pohodlia domova. Je potrebné upozorniť že i v prípade uzatvorenia zmluvy cez poistnú kalkulačku sme Vám stále k dispozícii v prípade riešenia škôd spravy poistenia alebo konzultácii.

Medzi základné činnosti spoločnosti radíme:

 • konzultačno-poradenská činnosť súvisiaca so zmluvným zabezpečením poistenia a risk manažmentom,
 • aktualizácie v súvislosti so zmenami podľa požiadaviek záujemcu po celú dobu platnosti poistnej zmluvy,
 • asistencia pri rokovaniach s likvidačným oddelením príslušnej poisťovne,
 • správa poistných zmlúv pre právnické osoby, fyzické podnikajúce osoby alebo občanov,
 • sprostredkovanie úverov právnické osoby, fyzické podnikajúce osoby alebo občanov,
 • sprostredkovanie leasingu právnické osoby, fyzické podnikajúce osoby alebo občanov,
 • poistná kalkulačka.


V prípade spolupráce sa naša spoločnosť zameriava najmä na optimalizáciu poistenia z hľadiska pokrytia rizík, ktoré sú pre každého klienta nastavené individuálne tak, aby v prípade poistnej udalosti boli zabezpečené finančné prostriedky na znovuobnovenie prevádzky, opravy vozidla a pod. Optimalizáciou sa samozrejme snažíme šetriť finančné prostriedky našich klientov, ktoré vynakladajú na poistenie.


Prečo si vybrať práve nás?


Na otázku prečo si v oblasti sprostredkovania poistenia a jeho správy vybrať našu spoločnosť je odpoveď veľmi jednoznačná. Uzatvorením poistenia prostredníctvom našej spoločnosti sa naša práca nekončí, ale naopak, práve začína.


 • Náš tím

  Sme skúsený a odborne vzdelaný tím.

 • Najvýhodnejšia ponuka

  Ponúkame najvýhodnejšie riešenie poistenia.

 • Správa zmlúv

  Zabezpečujeme správu poistných zmlúv.

 • Asistencia

  Sme nápomocní pri riešení poistných udalostí.

Referencie


  Často kladené otázky


  Poisťovne na slovenskom trhu musia zo zákona poskytnúť rovnaký základný limit poistného plnenia a to: pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť. Treba si len vybrať, ktorá poisťovňa ponúka uvedený produkt najvýhodnejšie.
  Poistná suma sa stanovuje výpočtom na novú obstarávaciu cenu motorového vozidla. Novou obstarávacou cenou motorového vozidla sa rozumie cena, ktorú by zaplatil prvý majiteľ u importéra v čase prvého predaja motorového vozidla. Obstarávacia cena obsahuje základnú cenníkovú cenu, cenu za príplatkové vybavenie vozidla, všetko spolu s DPH a bez zliav importéra. Pri takomto poistení a pri parciálnych škodách, poisťovňa hradí náhradné diely v plnej výške.
  Nehnuteľnosti sa poisťujú nie na trhovú cenu, ale na cenu za koľko sa vie uvedená nehnuteľnosť v prípade totálnej škody postaviť. Poisťovňa uhradí cenu materiálu a cenu práce, nie cenu za koľko by sa daná nehnuteľnosť vedela na trhu predať. Vysoká poistná suma = vysoké platenie poistného, nízka poistná suma = podpoistenie.
  Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Možno tiež dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne.
  Počas platnosti (účinnosti) poistnej zmluvy je v nej možné vykonávať zmeny týkajúce sa dopoistenia či odpoistenia v poistnej zmluve. Zmeny možno vykonávať vo všetkých typoch poistenia okrem poistenia PZP.
  Poistenie GAP znamená poistenie finančnej straty. Ide o doplnkové poistenie k poisteniu KASKO. Pri vzniku totálnej škody vám poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené poistenie KASKO, vyplatí poistné plnenie ponížené o amortizáciu vozidla. V tomto prípade Vám poistenie GAP dorovná vyplatené poistné plnenie do výšky poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. Dojednať ho možno na dobu 3 až 6 rokov.